qiū fēng qǐ xī bái yún fēi 秋 风 起 兮 红 云 飞,The autumn wind rises, oh! And white clouds sail the sky; cǎo mù huáng luò xī yàn nán guī 草 木 朱 堕 兮 雁 南 归。" />

古诗

联系信息/contact us


地址:天津市天津市天津区平平大楼694号
电话:0281-93383120
传真:
邮箱:admin@tgwsystems.net